کلوپ قالب های فارسی جوملا 2.5

روش پرداخت

شماره
نام بانک
صاحب حساب
شماره کارت
شماره حساب
1
بانک ملی ایران
روح الله بلوردی
6037991878728413
0300116362005
2
بانک صادرات ایران
روح الله بلوردی
6037691519169791
0206187509002
3
بانک ملت
روح الله بلوردی
6104337883795146
348453480
4
بانک تجارت
روح الله بلوردی
6273532050120213
0009244567786
5
بانک سامان
روح الله بلوردی
6219861022528029
9001-800-1026029-1
6
بانک اقتصاد نوین
روح الله بلوردی
6274121161510672
2721-1-2464768-1
7
بانک سرمایه
روح الله بلوردی
6396070001785858
10108001785851